Job Shenton 1767-0937
ca Mar 1762 - Jan 1813
Joseph Shenton 1734-0930
abt Apr 1734 - Mar 1805
Sarah Pyatt 1735-0932
1735 - 8 Jan 1766
Isabel Flower 1716-0928
ca 1716 - 10 Sep 1738