John Shenton 1788-0949
Sep 1788 - 31 Aug 1858
Joseph Shenton 1757-0935
ca Feb 1757 - 1796
Joseph Shenton 1734-0930
abt Apr 1734 - Mar 1805
Sarah Pyatt 1735-0932
1735 - 8 Jan 1766
Isabel Flower 1716-0928
ca 1716 - 10 Sep 1738